Πολιτικ? Προστασ?α? Απορρ?του & Προσωπικ?ν Δεδομ?νων (GDPR)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Ο Διαδικτυακ?? Τ?πο? www.dexim.gr, εφεξ?? η  ?Ιστοσελ?δα?, τελε? υπ? τη διαχε?ριση τη? Αν?νυμη? Εταιρε?α? με την επωνυμ?α ?DEXIM Α.Ε.?, εφεξ?? η ?Εταιρε?α?, και τυγχ?νει ο Υπε?θυνο? Επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που συλλ?γουμε απ? εσ?? κατ? την επ?σκεψ? σα? στον Διαδικτυακ? μα? τ?πο, ?τοι ?λων των πληροφορι?ν οι οπο?ε? σα? ταυτοποιο?ν ω? πρ?σωπα ? μπορο?ν να σα? ταυτοποι?σουν ?μεσα ? ?μμεσα.

H Εταιρε?α αντιμετωπ?ζει με ιδια?τερη σοβαρ?τητα την προστασ?α του απορρ?του και των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα? και ?χει λ?βει ?λα τα απαρα?τητα μ?τρα προκειμ?νου να διαφυλ?ξει την ασφ?λεια και την τ?ρηση τη? εμπιστευτικ?τητα? των πληροφορι?ν που αφορο?ν του? επισκ?πτε?/χρ?στε? τη? Ιστοσελ?δα? τη?.

Παρακαλε?σθε να διαβ?σετε προσεκτικ? την παρο?σα Πολιτικ? Προστασ?α? Απορρ?του και Προσωπικ?ν Δεδομ?νων τη? Ιστοσελ?δα? μα?, προκειμ?νου να ενημερωθε?τε σχετικ? με τι? πληροφορ?ε? που συλλ?γονται απ? εσ??, ?ταν την επισκ?πτεστε και ?ταν κ?νετε χρ?ση των διαδικτυακ?ν υπηρεσι?ν τη?, τι? πληροφορ?ε? που αναρτ?νται σε αυτ?ν,  τη χρ?ση αυτ?ν καθ?? και τα δικαι?ματ?  σα?.

Η παρο?σα Πολιτικ? υπ?χει θ?ση ενημ?ρωση? των υποκειμ?νων των δεδομ?νων σ?μφωνα με τα ?ρθρα 13-14 του Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασ?α Δεδομ?νων τη? ΕΕ 679/2016. Ε?ν ?χετε οποιεσδ?ποτε ερωτ?σει? σχετικ? με την παρο?σα Πολιτικ? και εν γ?νει με τον τρ?πο που η Εταιρε?α  συλλ?γει και επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα? στη διε?θυνση   


 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


1. Πληροφορ?ε? που συλλ?γονται αυτ?ματα κατ? την επ?σκεψη και αλληλεπ?δρασ? σα? με την Ιστοσελ?δα μα?

Με μ?νη την επ?σκεψη και περι?γηση στην Ιστοσελ?δα μπορε? να συλλεχθο?ν αυτ?ματα ορισμ?νε? πληροφορ?ε? οι οπο?ε? μπορο?ν να σα? ταυτοποι?σουν ?μεσα ? ?μμεσα, ?πω? ε?ναι:

  •        η διε?θυνση διαδικτυακο? πρωτοκ?λλου (ΙΡ) του υπολογιστ? σα?,
  •       ο τ?πο? του προγρ?μματο? περι?γηση? (browser) και το λειτουργικ? σ?στημα,
  •          οι ιστοσελ?δε? που επισκεφθ?κατε αμ?σω? πριν και μετ? απ? την επ?σκεψ? σα? στην σελ?δα,
  •       η ταχ?τητα τη? σ?νδεση? και πληροφορ?ε? σχετικ? με τα προγρ?μματα λογισμικο? που ε?ναι εγκατεστημ?να στον υπολογιστ?,
  •       βασικ?? πληροφορ?ε? σ?νδεση? με το διακομιστ? και
  •       πληροφορ?ε? που συλλ?γονται μ?σω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και ?λλων παρ?μοιων τεχνολογι?ν (βλ. κατωτ?ρω στην εν?τητα Cookies).


2. Πληροφορ?ε? που μα? παρ?χετε απευθε?α?:

Η Εταιρε?α συλλ?γει και επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? δεδομ?να του επισκ?πτη/εγγεγραμμ?νου χρ?στη-πελ?τη, ?πω? αυτ? δηλ?νονται απ? τον ?διο κατ? τη δημιουργ?α του λογαριασμο? του και στην παραγγελ?α του στην φ?ρμα καταχ?ριση? στοιχε?ων, προκειμ?νου να ολοκληρωθε? η συγκεκριμ?νη παραγγελ?α του μ?σω του ηλεκτρονικο? μα? καταστ?ματο?, καθ?? και κατ? την συμπλ?ρωση τη? ηλεκτρονικ?? φ?ρμα? επικοινων?α?. Περαιτ?ρω και εφ?σον ο επισκ?πτη?/εγγεγραμμ?νο? χρ?στη? ?χει δ?σει την σχετικ? συγκατ?θεση του, η DEXIM θα δ?ναται να επεξεργ?ζεται τα προσωπικ? του δεδομ?να για την αποστολ? εμπορικ?ν ενημερωτικ?ν και προωθητικ?ν μηνυμ?των ?/και για την κατ?ρτιση αγοραστικο? προφ?λ του χρ?στη-πελ?τη και την βελτ?ωση τη? διαχε?ριση? του πελατολογ?ου τη? και τη? λειτουργ?α? του ηλεκτρονικο? τη? καταστ?ματο? www.jaycrockett.com.


2.1. Ηλεκτρονικ?? Παραγγελ?ε?, Κατηγορ?ε? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων και Σκοπο? Επεξεργασ?α?:

Ο χρ?στη?/πελ?τη? ?χει την δυνατ?τητα να επιλ?ξει 2 τρ?που? προκειμ?νου να ολοκληρ?σει μ?α ηλεκτρονικ? παραγγελ?α και να δηλ?σει τα προσωπικ? του δεδομ?να:

α. Ω? επισκ?πτη?: Στην περ?πτωση αυτ? τα προσωπικ? δεδομ?να του επισκ?πτη/ πελ?τη θα διατηρηθο?ν στα αρχε?α τη? DEXIM μ?χρι την ολοκλ?ρωση και την παρ?δοση τη? συγκεκριμ?νη? παραγγελ?α? του, με εξα?ρεση μ?νο των δεδομ?νων συναλλαγ?? για φορολογικο?? λ?γου? και η επεξεργασ?α του? θα αφορ? αποκλειστικ? και μ?νο την εκτ?λεση τη? σ?μβαση? π?ληση?.

β. Ω? εγγεγραμμ?νο? χρ?στη? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?: Στην περ?πτωση αυτ? ο πελ?τη?/χρ?στη? ?χει δημιουργ?σει λογαριασμ? χρ?στη στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα και τα προσωπικ? δεδομ?να του θα διατηρο?νται στα αρχε?α τη? εταιρε?α? μ?χρι αυτ?? να ζητ?σει την διαγραφ? του?. Ο χρ?στη?/πελ?τη? μπορε? οποιαδ?ποτε στιγμ? να μεταβ?λλει ? να διορθ?σει τα δεδομ?να του κ?νοντα? ε?σοδο στον λογαριασμ? του στο www.jaycrockett.com (login) με το ?νομα χρ?στη και κωδικ? πρ?σβαση? του.


Προκειμ?νου να διενεργηθε? οποιαδ?ποτε συναλλαγ? μ?σω του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? τη? Εταιρε?α? και να πραγματοποιηθο?ν παραγγελ?ε? προ??ντων, ζητο?νται:

·         το πλ?ρε? ονοματεπ?νυμο

·         η διε?θυνση αποστολ?? των προ??ντων

·         η διε?θυνση χρ?ωση? τη? παραγγελ?α? (σε περ?πτωση που ε?ναι διαφορετικ? απ? την διε?θυνση αποστολ??)

·         o τρ?πο? πληρωμ?? (σε περ?πτωση που ?χει επιλεγε? πληρωμ? με τιμολ?γιο)

·         ο αριθμ?? κινητο? τηλεφ?νου του πελ?τη/χρ?στη

·         ο αριθμ?? σταθερο? τηλεφ?νου του πελ?τη/χρ?στη (προαιρετικ? πεδ?ο)

·         η ηλεκτρονικ? διε?θυνση (e-mail) του πελ?τη.

Σε περ?πτωση που ζητηθε? να γ?νει παρ?δοση προ??ντων σε τρ?το πρ?σωπο εκτ?? απ? τον επισκ?πτη/εγγεγραμμ?νο χρ?στη, ο τελευτα?ο? αναγνωρ?ζει ?τι θα ?χει την πλ?ρη ευθ?νη για την ενημ?ρωση και την πλ?ρη συνα?νεση του προσ?που, που ορ?ζει ω? παραλ?πτη, για την κοινοπο?ηση των προσωπικ?ν του δεδομ?νων στην Εταιρε?α για το σκοπ? και μ?νο τη? παρ?δοση? σε αυτ?, των σχετικ?ν προ??ντων και αναλαμβ?νει πλ?ρω? την ευθ?νη για τυχ?ν αξι?σει? του προσ?που αυτο? ?ναντι τη? Εταιρε?α?.

Τα στοιχε?α τη? ηλεκτρονικ?? πληρωμ??  δεν αποθηκε?ονται σε αποθηκευτικ? μ?σα τη? Εταιρε?α? κατ? τη δι?ρκεια τη? συναλλαγ??, αλλ? καταχωρο?νται απευθε?α? σε ασφαλ?? περιβ?λλον τη? εκ?στοτε συνεργαζ?μενη? τρ?πεζα? που ?χει αναλ?βει τη δρομολ?γηση των ηλεκτρονικ?ν πληρωμ?ν.

Σκοπ?? τη? βασικ?? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων ε?ναι η εκτ?λεση τη? σ?μβαση? και η ολοκλ?ρωση τη? συγκεκριμ?νη? παραγγελ?α?, η επικοινων?α με τον χρ?στη-πελ?τη και η αποστολ? πληροφοριακ?ν μηνυμ?των που αφορο?ν τα στ?δια τη? διεκπερα?ωση? τη? παραγγελ?α?, η παροχ? διευκριν?σεων σχετικ?ν με την παραγγελ?α και γενικ?? οι πληροφορ?ε? για αγορ?? που ?χει πραγματοποι?σει, η παρ?δοση τη? παραγγελ?α? στο χ?ρο επιλογ?? του χρ?στη-πελ?τη, η επιβεβα?ωση και ταυτοπο?ηση του χρ?στη-πελ?τη σε κ?θε αναγκα?α περ?πτωση και η ενημ?ρωση για το υπ?ρχον απ?θεμα στο www.jaycrockett.com. Ο επισκ?πτη?/ εγγεγραμμ?νο? χρ?στη? ενημερ?νεται ?τι η παροχ? των ω? ?νω υποχρεωτικ?ν προσωπικ?ν του δεδομ?νων καθ?? και τα στοιχε?α των συναλλαγ?ν του ε?ναι απαρα?τητα και αποτελο?ν προαπαιτο?μενο για την ορθ? εκτ?λεση τη? σ?μβαση? παραγγελ?α? και παρ?δοση? των προ??ντων και υπηρεσι?ν. Για το λ?γο αυτ? δεν απαιτε?ται η συγκατ?θεση του χρ?στη-πελ?τη για την συγκεκριμ?νη αυτ? επεξεργασ?α.

Tρ?τοι αποδ?κτε? των προσωπικ?ν δεδομ?νων του επισκ?πτη/εγγεγραμμ?νου χρ?στη ενδ?χεται να ε?ναι μεταφορικ?? εταιρε?ε?, εταιρε?ε? ατομικ?ν ? ομαδικ?ν αποστολ?ν emails, π?ροχοι υπηρεσι?ν διαδικτ?ου και ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, οι οπο?οι υπ?κεινται στου? ειδικο?? αυστηρο?? ?ρου? επεξεργασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων που ?χουν συμφων?σει με την Εταιρε?α, ω? Υπε?θυνο Επεξεργασ?α?.


2.2. Επεξεργασ?ε? που απαιτο?ν συγκατ?θεση

α. Αποστολ? προωθητικ?ν μηνυμ?των: Για την αποστολ? στον επισκ?πτη καθ?? και στον εγγεγραμμ?νο χρ?στη/πελ?τη εμπορικ?ν ενημερωτικ?ν και προωθητικ?ν μηνυμ?των που αφορο?ν ειδικ?? προσφορ??, εκπτ?σει? κλπ. απ? την Εταιρε?α, ο επισκ?πτη? καθ?? και ο εγγεγραμμ?νο? χρ?στη?/πελ?τη? θα πρ?πει προηγουμ?νω? να ?χει δ?σει  την ρητ? συγκατ?θεσ? του.

?χετε τη δυνατ?τητα να ανακαλ?σετε οποτεδ?ποτε την συγκατ?θεση αυτ? και να μην λαμβ?νετε τ?τοιου ε?δου? επικοινων?ε? απ? το www.jaycrockett.com στ?λνοντα? το α?τημα μ?σω e-mail στη διε?θυνση eshop@dexim.gr ? κ?νοντα? κλικ στο σχετικ? πεδ?ο το οπο?ο βρ?σκεται σε κ?θε μ?νυμα προωθητικο? περιεχομ?νου που λαμβ?νετε απ? την Εταιρε?α.

β. Φ?ρμε? επικοινων?α?: Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? μπορε? να συμπληρ?νει την φ?ρμα επικοινων?α?  τη? ιστοσελ?δα? μα?, εισ?γοντα? το ονοματεπ?νυμο, το email  του και το θ?μα επικοινων?α?, καθ?? και ελε?θερο σχετικ? κε?μενο.

Τα δεδομ?να του επισκ?πτη/χρ?στη στην περ?πτωση αυτ? τηρο?νται μ?χρι τη? διεκπερα?ωση? του σχετικο? αιτ?ματο?.


ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η DEXIM δεν συλλ?γει εν γν?σει τη? προσωπικ? δεδομ?να ανηλ?κων. Σε κ?θε περ?πτωση, ε?ν διαπιστ?σουμε ?τι ?χουμε συλλ?ξει οποιεσδ?ποτε προσωπικ?? πληροφορ?ε? απ? αν?λικο κ?τω των 16 ετ?ν χωρ?? επαληθε?σιμη γονικ? συνα?νεση (σ?μφωνα με τα προβλεπ?μενα στο ?ρθρο 8 του Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασ?α Δεδομ?νων τη? ΕΕ 679/2016), θα διαγρ?ψουμε τι? πληροφορ?ε? απ? τη β?ση δεδομ?νων μα? το συντομ?τερο δυνατ?. Ε?ν πιστε?ετε ?τι μπορε? να ?χουμε συλλ?ξει πληροφορ?ε? απ? αν?λικο κ?τω των 16 ετ?ν, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα? στη διε?θυνση : eshop@dexim.gr


ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η DEXIM σ?βεται το δικα?ωμ? σα? να προστατε?ονται το απ?ρρητ? σα? και οι πληροφορ?ε? που σα? αφορο?ν και για τον λ?γο αυτ? χρησιμοποιε? τι? πληροφορ?ε? αυτ?? για του? προαναφερ?μενου? σκοπο??. Για τον λ?γο αυτ? δεν κοινοποιε?, δεν διαβιβ?ζει  και δεν  καθιστ?  τι? πληροφορ?ε? που σα? αφορο?ν προσιτ?? σε τρ?του?. Επ?ση? δεν διαβιβ?ζουμε τι? πληροφορ?ε? αυτ?? εκτ?? Ευρωπα?κ?? ?νωση?.


Ενδ?χεται να καθιστο?με πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ?? διαθ?σιμε? σε ?λλε? εταιρε?ε?, εφαρμογ?? ? πρ?σωπα στι? περιστ?σει? που αναφ?ρονται παρακ?τω:

·         Μπορε? να κοινοποιο?με σε τρ?τα μ?ρη συγκεντρωτικ?? πληροφορ?ε? ? πληροφορ?ε? που δεν σα? ταυτοποιο?ν ?μεσα, για να μπορ?σουμε να αναπτ?ξουμε το περιεχ?μενο και τι? υπηρεσ?ε? τη? Ιστοσελ?δα? μα?. Παρακαλο?με σημει?στε ?τι δεν κοινοποιο?με καθ’ οιονδ?ποτε τρ?πο τα στοιχε?α επικοινων?α? σα? σε τρ?τα μ?ρη,

·         Μπορε? να χρησιμοποιο?με ? να χρησιμοποι?σουμε στο μ?λλον τρ?τα μ?ρη για την παροχ? υπηρεσι?ν που σχετ?ζονται με την Ιστοσελ?δα μα?, ?πω? διαχε?ριση τη? β?ση? δεδομ?νων, παροχ? υπηρεσι?ν συντ?ρηση?, αναλυτικ? στοιχε?α, μ?ρκετινγκ, επεξεργασ?α δεδομ?νων και διανομ? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου και μηνυμ?των κειμ?νου. Αυτ? τα τρ?τα μ?ρη θα ?χουν πρ?σβαση στι? πληροφορ?ε? που σα? αφορο?ν μ?νο για την εκτ?λεση των παραπ?νω καθηκ?ντων του? για λογαριασμ? μα? και με ρητ?? συμβατικ?? δεσμε?σει? ω? προ? την προστασ?α του απορρ?του και των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα?. .

·         Μπορε? να κοινοποι?σουμε πληροφορ?ε? για εσ?? στην περ?πτωση που η Εταιρε?α εξαγοραστε? απ? ? συγχωνευτε? με ?λλη εταιρε?α ? λ?βει χ?ρα μια παρ?μοια επιχειρηματικ? συναλλαγ?. Ωστ?σο, στην περ?πτωση αυτ? η Ιστοσελ?δα μα? θα σα? ενημερ?σει τοποθετ?ντα? ευδι?κριτη γνωστοπο?ηση εντ?? τη? ? αποστ?λλοντα? σχετικ? ενημ?ρωση στη διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου που μα? ?χετε παρ?σχει, προτο? οι πληροφορ?ε? που σα? αφορο?ν μεταβιβασθο?ν και υπαχθο?ν εν γ?νει σε διαφορετικ? πολιτικ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων.

·         Μπορε? να κοινοποιο?με πληροφορ?ε? για εσ?? για να διερευν?σουμε, αποτρ?ψουμε ? προβο?με σε εν?ργειε? σχετικ? με παρ?νομε? δραστηρι?τητε?, ε?ν υπ?ρχουν υποψ?ε? για ?κνομη συμπεριφορ? ? αξι?ποινε? πρ?ξει? σε β?ρο? δικαιωμ?των και ?ννομων συμφερ?ντων οποιουδ?ποτε φυσικο? ? νομικο? προσ?που, σε περ?πτωση παραβ?αση? των ?ρων Χρ?ση? τη? Ιστοσελ?δα? μα? ? ε?ν απαιτε?ται απ? το ν?μο, καθ?? και σε ?λλε? περιπτ?σει? στι? οπο?ε? θεωρο?με καλ?πιστα ?τι η κοινοπο?ηση των πληροφορι?ν ε?ναι απαρα?τητη.

·         Μπορε? να κοινοποιο?με πληροφορ?ε? που σα? αφορο?ν για να απαντ?σουμε σε δικαστικ?? κλητε?σει?, εντ?λματα ερευν?ν, δικαστικ?? διαδικασ?ε?, δικαστικ?? εντολ??, νομικ?? διαδικασ?ε? ? ?λλα μ?τρα επιβολ?? του ν?μου απ? οποιαδ?ποτε αρμ?δια αρχ?, περιλαμβανομ?νη? τη? Αρχ?? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων και των Εποπτικ?ν Αρχ?ν Προστασ?α? Δεδομ?νων ?λλων κρατ?ν μελ?ν τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?, καθ?? και για να κατοχυρ?νουμε και να προσασπ?ζουμε τα ν?μιμα δικαι?ματ? μα? ? για να αντικρο?ουμε αξι?σει? ει? β?ρο? μα?.


Παρακαλο?με σημει?στε ?τι τρ?τα μ?ρη μπορε? να συλλ?γουν κατ? τρ?πο ανεξ?ρτητο δεδομ?να σχετικ? με εσ??, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διε?θυνση? IP σα? και πληροφορι?ν σχετικ? με τι? ιστοσελ?δε? που επισκ?πτεστε και των συνδ?σεων στι? οπο?ε? κ?νετε κλικ, μ?σω των cookies, των ?κλικ? σε συνδ?σει? ? ?λλων μ?σων κατ? την επ?σκεψ? σα?. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, δε?τε κατωτ?ρω στην εν?τητα ?Cookies?.


 ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η DEXIM θα τηρε? τα προσωπικ? δεδομ?να που συλλ?γει μ?σω τη? Ιστοσελ?δα? τη? για το απολ?τω? απαρα?τητο χρονικ? για την εκπλ?ρωση των ανωτ?ρω σκοπ?ν επεξεργασ?α?. Εφ?σον ανακαλ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? στη συλλογ? κι επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων, θα διαγρ?ψουμε τα δεδομ?να σα? απ? τα ηλεκτρονικ? και φυσικ? μα? αρχε?α, εκτ?? ε?ν η τ?ρηση αυτ?ν καθ?σταται απαρα?τητη σε συμμ?ρφωση με ν?μιμη υποχρ?ωσ? μα? ? για την ?σκηση, θεμελ?ωση ? υπερ?σπιση δικαιωμ?των ? ?ννομων συμφερ?ντων μα? εν?πιον δικαστικ?ν αρχ?ν.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφ?λεια των προσωπικ?ν δεδομ?νων σα? ε?ναι για μα? απ?λυτη δ?σμευση. Για να το πετ?χουμε αυτ?, εφαρμ?ζουμε ?λα τα σ?γχρονα και κατ?λληλα για του? σκοπο?? τη? επεξεργασ?α? τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα, την ανταπ?κριση και επ?ρκεια των οπο?ων ελ?γχουμε αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα.

Tο πρωτ?κολλο SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιε? η Ιστοσελ?δα μα?, ε?ναι σ?μερα το παγκ?σμιο standard στο διαδ?κτυο για την πιστοπο?ηση δικτυακ?ν τ?πων (websites) στου? δικτυακο?? χρ?στε? και για την κρυπτογρ?φηση στοιχε?ων μεταξ? των δικτυακ?ν χρηστ?ν και των δικτυακ?ν εξυπηρετητ?ν (web servers). Μ?α κρυπτογραφημ?νη SSL επικοινων?α απαιτε? ?λε? τι? πληροφορ?ε? που αποστ?λλονται μεταξ? εν?? πελ?τη και εν?? εξυπηρετητ? (server) να κρυπτογραφο?νται απ? το λογισμικ? αποστολ?? και να αποκρυπτογραφο?νται απ? το λογισμικ? αποδοχ??, προστατε?οντα? ?τσι προσωπικ?? πληροφορ?ε? κατ? τη μεταφορ? του?. Επιπλ?ον, ?λε? οι πληροφορ?ε? που αποστ?λλονται με το πρωτ?κολλο SSL, προστατε?ονται απ? ?ναν μηχανισμ? που αυτ?ματα εξακριβ?νει ε?ν τα δεδομ?να ?χουν αλλαχτε? κατ? την μεταφορ?.

Μ?τρο προσωπικ?? ασφ?λεια? αποτελε? επιπλ?ον το password που δ?νετε ?ταν δημιουργε?τε λογαριασμ? στην Ιστοσελ?δα μα?. Για να παρουσι?σουμε οποιοδ?ποτε προσωπικ? σα? στοιχε?ο θα πρ?πει πρ?τα να δοθε? το ?νομα του χρ?στη και το password. Για αυτ? το λ?γο, πρ?πει να φυλ?τε καλ? αυτ? τα στοιχε?α για να μην κινδυνε?σουν να π?σουν σε χ?ρια τρ?των. Επ?ση? σα? συμβουλε?ουμε να δημιουργε?τε password χρησιμοποι?ντα? σ?μβολα μαζ? με αλφαριθμητικο?? χαρακτ?ρε?.

Τα στοιχε?α των ηλεκτρονικ?ν πληρωμ?ν δεν αποθηκε?ονται σε αποθηκευτικ? μ?σα τη? Εταιρε?α? κατ? τη δι?ρκεια τη? συναλλαγ??, αλλ? καταχωρο?νται απευθε?α? σε ασφαλ?? περιβ?λλον τη? εκ?στοτε συνεργαζ?μενη? τρ?πεζα? που ?χει αναλ?βει τη δρομολ?γηση των καρτ?ν.

?λε? οι συναλλαγ?? που πραγματοποιε?τε μ?σω του www.dexim.gr δι?πονται απ? το Διεθν?? και Ευρωπα?κ? δ?καιο, που ρυθμ?ζει θ?ματα σχετικ? με το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο καθ?? επ?ση? και απ? το Ν?μο περ? προστασ?α? των καταναλωτ?ν (Ν. 2251/1994), που ρυθμ?ζει θ?ματα σχετικ? με τι? πωλ?σει? απ? απ?σταση.


 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορε?τε να ασκ?σετε, κατ? περ?πτωση, τα εξ?? δικαι?ματα:

·         το δικα?ωμα πρ?σβαση?, για να μ?θετε ποια δεδομ?να σα? επεξεργαζ?μαστε, για ποιο σκοπ? και του? αποδ?κτε? αυτ?ν,

·         το δικα?ωμα δι?ρθωση?, για να διορθωθο?ν τυχ?ν ελλε?ψει? ? ανακρ?βειε? των δεδομ?νων σα?,

·         το δικα?ωμα διαγραφ?? (δικα?ωμα στη λ?θη), για να διαγραφο?ν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να απ? τα αρχε?α μα?, εφ?σον ?μω? η επεξεργασ?α του? δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητη ? η διατ?ρηση των δεδομ?νων σα? δεν απαιτε?ται προκειμ?νου να συμμορφωθο?με με τι? ?ννομε? υποχρε?σει? μα? ? για την προ?σπιση των ?ννομων συμφερ?ντων μα? εν?πιον των Δικαστηρ?ων,

·         το δικα?ωμα περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?, σε περ?πτωση αμφισβ?τηση? τη? ακρ?βεια? των δεδομ?νων σα?

·         το δικα?ωμα φορητ?τητα?, για να λ?βετε τα δεδομ?να σα? σε δομημ?νο και κοιν?? χρησιμοποιο?μενο μορφ?τυπο

·         το δικα?ωμα εναντ?ωση?, ε?ν δεν επιθυμε?τε τη χρ?ση των δεδομ?νων σα? για σκοπο?? απευθε?α? εμπορικ?? προ?θηση? των υπηρεσι?ν μα?. Η DEXIM δεν προβα?νει σε κατ?ρτιση προφ?λ επ? τη β?σει των προσωπικ?ν δεδομ?νων που μα? παρ?χετε μ?σω τη? παρο?σα? Ιστοσελ?δα?


Για την ?σκηση των δικαιωμ?των σα? παρακαλε?σθε ?πω? αποστε?λετε αντ?στοιχο α?τημα στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση eshop@dexim.gr


Η DEXIM θα καταβ?λλει κ?θε δυνατ? προσπ?θεια να ανταποκριθε? σε κ?θε σχετικ? α?τημ? σα? εντ?? τρι?ντα ημερ?ν απ? την παραλαβ? του. Ωστ?σο, σε περ?πτωση που λ?γω πολυπλοκ?τητα? του αιτ?ματ?? σα? ? λ?γω του ?γκου των πληροφορι?ν δεν ε?ναι δυνατ? η ικανοπο?ηση του αιτ?ματ?? σα? εντ?? τρι?ντα ημερ?ν, η DEXIM δεσμε?εται να σα? ενημερ?σει μ?σα στην παραπ?νω προθεσμ?α εγγρ?φω? για του? λ?γου? τη? καθυστ?ρηση? και να καταβ?λλει κ?θε δυνατ? προσπ?θεια για την ικανοπο?ηση του αιτ?ματ?? σα? το συντομ?τερο δυνατ?ν και σε κ?θε περ?πτωση εντ?? δ?ο επιπλ?ον μην?ν.

Η DEXIM διατηρε? το δικα?ωμα να μην ικανοποι?σει το α?τημ? σα?, στην περ?πτωση που αυτ? κριθε? προδ?λω? αβ?σιμο ? υπερβολικ?, ενημερ?νοντ?? σα? σχετικ? με του? λ?γου? τη? μη ικανοπο?ηση? αυτο?.

Σε κ?θε περ?πτωση, ?χετε δικα?ωμα υποβολ?? καταγγελ?α? στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα.


Cookies

Τι ε?ναι τα cookies και γιατ? τα χρησιμοποιο?με;

Ε?ναι μικρ? τμ?ματα πληροφορι?ν που αποθηκε?ονται στου? υπολογιστ?? με σκοπ? την αναγν?ριση του προγρ?μματο? περι?γηση? που χρησιμοποιε?ται κατ? τη δι?ρκεια  περι?γηση? στου? ιστ?τοπου?. Τα αναγνωριστικ? συσκευ?ν συγκεντρ?νονται απ? τα διαθ?σιμα στοιχε?α του συστ?ματο?, στα οπο?α μπορε? να περιλαμβ?νονται διευθ?νσει? IP, πληροφορ?ε? παρ?γοντα χρ?στη (?κδοση προγρ?μματο? περι?γηση?, τ?πο? και ?κδοση λειτουργικο? συστ?ματο?) ? αναγνωριστικ? που δημιουργο?νται απ? συσκευ??, ?πω? αναγνωριστικ? τη? Apple για διαφημιζ?μενου?, αναγνωριστικ? τη? Apple για προμηθευτ??, αναγνωριστικ? Android τη? Google ? αναγνωριστικ? διαφημ?σεων του Google Play Store. Τα cookies και παρ?μοιε? τεχνολογ?ε? μπορε? να χρησιμοποιο?νται για την απομνημ?νευση στοιχε?ων, ?πω? ε?ναι τα αναγνωριστικ? και οι προτιμ?σει? χρηστ?ν.

Η χρ?ση των cookies διευκολ?νει τα Διαδικτυακ? μα? Τ?πο να απομνημονε?ει πληροφορ?ε? σχετικ? με την επ?σκεψ? σα?, συλλ?γοντα? χρ?σιμα στοιχε?α για τι? προτιμ?σει? αναζ?τηση? που ?χετε. ?τσι, η εμπειρ?α αναζ?τηση? θα ε?ναι βελτιωμ?νη την επ?μενη φορ? που θα μα? επισκεφτε?τε.

Επιπλ?ον, τα cookies μα? βοηθο?ν να βλ?πουμε την απ?δοση  και την επισκεψιμ?τητα του Διαδικτυακο? Τ?που μα?, βελτι?νοντα? την παρουσ?αση και το περιεχ?μεν? του, σ?μφωνα με τι? προτιμ?σει? των επισκεπτ?ν μα?.


Ποια cookies χρησιμοποιο?με;

Ορισμ?να ? ?λα τα cookies που περιγρ?φονται παρακ?τω ενδ?χεται να αποθηκε?ονται στο πρ?γραμμα περι?γηση?. Μπορε?τε να δε?τε και να διαχειριστε?τε τα cookies στο πρ?γραμμα περι?γηση? (ωστ?σο τα προγρ?μματα περι?γηση? για κινητ?? συσκευ?? ενδ?χεται να μην προσφ?ρουν αυτ?ν την ορατ?τητα). H Iστοσελ?δα μα? ενδ?χεται να χρησιμοποιε? τα ακ?λουθα cookies:


1. Απολ?τω? απαρα?τητα:

Τα τεχνικ? απαρα?τητα cookies ε?ναι ουσιαστικ?? σημασ?α? για την ορθ? λειτουργ?α του Διαδικτυακο? μα? Τ?που, σα? επιτρ?πουν να κ?νετε περι?γηση και να χρησιμοποι?σετε τι? λειτουργ?ε? του. Αυτ? τα cookies δεν αναγνωρ?ζουν την ατομικ? σα? ταυτ?τητα.

Χωρ?? αυτ? τα cookies, δεν μπορο?με να προσφ?ρουμε αποτελεσματικ? λειτουργ?α του Διαδικτυακο? μα? Τ?που.

Επιπλ?ον, τα cookies αυτ? επιτρ?πουν στον Διαδικτυακ? μα? Τ?πο να θυμ?ται τι? επιλογ?? σα? ?πω? το μ?γεθο? γραμματοσειρ??, ?στε να παρ?χει βελτιωμ?νε? και προσωποποιημ?νε? λειτουργ?ε?.


2. Cookies Επιδ?σεων

Google analytics:

Αυτ? τα cookies συλλ?γουν πληροφορ?ε? σχετικ? με τον τρ?πο που χρησιμοποιε?τε τον Διαδικτυακ? μα? Τ?πο, για παρ?δειγμα, ποιε? σελ?δε? επισκ?πτεστε συχν?τερα. Αυτ? τα cookies συλλ?γουν συγκεντρωτικ??, αν?νυμε? πληροφορ?ε? που δεν ταυτοποιο?ν κ?ποιον επισκ?πτη. Χρησιμοποιο?νται αποκλειστικ? για τη βελτ?ωση των επιδ?σεων μ?α? ιστοσελ?δα?.


Δεν επιθυμε?τε τη χρ?ση cookies;

Μπορε?τε να ενεργοποι?σετε, να απενεργοποι?σετε ? και να σβ?σετε εντελ?? τα cookies μ?σα απ? τι? επιλογ?? ρ?θμιση? στο πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε.

Για παρ?δειγμα, στον Chrome, μπορε?τε να κ?νετε κλικ στο μενο? του Chrome και στη συν?χεια να επιλ?ξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλ?ξετε τι? ρυθμ?σει? των cookies σ?μφωνα με τι? προτιμ?σει? σα?.

Αν επιλ?ξετε να απενεργοποι?σετε τα cookies, ορισμ?να μ?ρη τη? ιστοσελ?δα? μπορε? να μη λειτουργο?ν επαρκ??.

Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τα ε?δη των cookies ε?ναι διαθ?σιμε? στην ιστοσελ?δα http://www.allaboutcookies.org.  Ε?ν επιθυμε?τε να μ?θετε π?? μπορε?τε να ελ?γχετε ? να αφαιρε?τε τα cookies, μπορε?τε να επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα www.AboutCookies.org.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε?ν ?χετε οποιαδ?ποτε απορ?α αναφορικ? με την παρο?σα Πολιτικ? ? γενικ?τερα, αναφορικ? με τι? δραστηρι?τητε? τη? DEXIM, μπορε?τε να επικοινωνε?τε μαζ? μα? στην ηλεκτρονικ? διε?θυνση eshop@dexim.gr


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η DEXIM διατηρε? το δικα?ωμα τροποπο?ηση? τη? παρο?σα? Πολιτικ??, π?ντα σε συμφων?α με του? εφαρμοστ?ου? καν?νε? δικα?ου περ? προστασ?α? απορρ?του και προσωπικ?ν δεδομ?νων. Οι επισκ?πτε? τη? Ιστοσελ?δα? μα? θα πρ?πει να διαβ?ζουν αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα την παρο?σα Πολιτικ? Προστασ?α? Απορρ?του και Προσωπικ?ν Δεδομ?νων για να ενημερ?νονται σχετικ? με οποιαδ?ποτε αλλαγ?, που πραγματοποιε?ται, εν? η Εταιρε?α δεσμε?εται να προβα?νει στι? απαρα?τητε? ενημερ?σει? των επισκεπτ?ν και χρηστ?ν τη? με κ?θε πρ?σφορο μ?σο, σε συμμ?ρφωση με τι? προ?ποθ?σει? που θ?τει ο Γενικ?? Κανονισμ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων τη? ΕΕ 679/2016.


 


让人流水的小黄文1000字