Πολιτικ? Χρ?ση? Cookies

Ο διαδικτυακ?? μα? τ?πο? χρησιμοποιε? cookies.
Παρακ?τω μπορε?τε να μ?θετε περισσ?τερα για τα cookies που χρησιμοποιο?με,
το σκοπ? που εξυπηρετο?ν καθ?? και για τον τρ?πο διαχε?ρισ?? του?

1. Τι ε?ναι τα cookies
Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου τα οπο?α εγκαθ?στανται στον υπολογιστ? ? στην ηλεκτρονικ? σα? συσκευ?, μ?σω του προγρ?μματο? περι?γηση?, ?ταν επισκ?πτεσθε το διαδικτυακ? μα? τ?πο. Τα cookies μα? βοηθο?ν να συλλ?ξουμε πληροφορ?ε? απαρα?τητε? για τη μ?τρηση τη? αποτελεσματικ?τητα? του διαδικτυακο? μα? τ?που, τη βελτ?ωση και αναβ?θμιση του περιεχομ?νου του, την προσαρμογ? του στη ζ?τηση και στι? αν?γκε? των χρηστ?ν καθ?? και για τη μ?τρηση τη? αποτελεσματικ?τητα? τη? παρουσ?αση? και προβολ?? του διαδικτυακο? μα? τ?που σε διαδικτυακο?? τ?που? τρ?των. Καν?να αρχε?ο cookie απ? αυτ? που χρησιμοποιο?νται στο διαδικτυακ? μα? τ?πο δεν συλλ?γει πληροφορ?ε? που να σα? ταυτοποιε? προσωπικ?.
Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τα cookies, το τρ?πο διαχε?ριση? και διαγραφ?? του?, μπορε?τε να βρε?τε στο www.aboutcookies.org

2. Ε?δη cookies
Στο διαδικτυακ? μα? τ?πο, χρησιμοποιο?νται οι εξ?? κατηγορ?ε? cookies :

– Παροδικ? και Επ?μονα
Τα ?παροδικ?? cookies αποθηκε?ονται στον υπολογιστ? ? στην ηλεκτρονικ? συσκευ? κατ? τη δι?ρκεια επ?σκεψ?? σα? στο διαδικτυακ? μα? τ?πο και διαγρ?φονται με την ?ξοδ? σα? απ? αυτ?ν. Τα ?επ?μονα? cookies παραμ?νουν στον υπολογιστ? ? στην ηλεκτρονικ? σα? συσκευ? για μεγαλ?τερο χρονικ? δι?στημα μ?χρι να διαγραφο?ν απ? εσ??.

– Cookies τρ?των
Επιτρ?πουμε μ?νο στην Google Analytics να εγκαθιστ? τα Cookies που χρησιμοποιο?με. Στην περ?πτωση που μ?σω του διαδικτυακο? μα? τ?που εισ?ρχεστε σε διαδικτυακο?? τ?που? τρ?των ? συνδ?εστε με φορε?? κοινωνικ?? δικτ?ωση? (twitter, facebook, youtube), θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι οι τρ?τοι αυτο? διαδικτυακο? τ?ποι ? φορε??, ενδεχομ?νω? να εγκαθιστο?ν cookies αμ?σω? μ?λι? πατ?σετε το σχετικ? σ?νδεσμο. Τα cookies αυτ? βρ?σκονται εκτ?? του πεδ?ου ελ?γχου μα? και δι?πονται απ? την πολιτικ? cookies του κ?θε τρ?του που τα εγκαθιστ?. Πρ?πει να διαβ?σετε τι? αντ?στοιχε? πολιτικ?? των ιστοτ?πων του?, ?στε να δε?τε π?? ακριβ?? θα πρ?πει να τα διαχειριστε?τε.

3. Τρ?πο? διαχε?ριση? και διαγραφ?? των Cookies
Τα μενο? των περισσοτ?ρων προγραμμ?των περι?γηση? παρ?χουν επιλογ?? σχετικ? με τον τρ?πο διαχε?ριση? των Cookies. Οι επιλογ?? αυτ?? ποικ?λλουν αναλ?γω? του προγρ?μματο? περι?γηση?. Αναλ?γω? των επιλογ?ν που σα? δ?νει το πρ?γραμμα περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε, μπορε?τε να επιτρ?πετε την εγκατ?σταση Cookies, να απενεργοποιε?τε/διαγρ?φετε τα ?δη υπ?ρχοντα ? να ειδοποιε?στε κ?θε φορ? που λαμβ?νετε cookies. Οδηγ?ε? για τη διαχε?ριση και διαγραφ? των Cookies βρ?σκονται συν?θω? εντ?? του μενο? “Help”, “Tools” ? “Edit” του προγρ?μματο? περι?γηση?. Επ?ση?, μπορε?τε να βρε?τε πιο λεπτομερ? καθοδ?γηση στο www.youronlinechoices.com/gr ?που επεξηγε?ται αναλυτικ? ο τρ?πο? ελ?γχου και διαγραφ?? των αρχε?ων cookies στα περισσ?τερα προγρ?μματα περι?γηση?.

Παρακαλο?με να λ?βετε υπ?ψη σα?, ?τι, σε περ?πτωση που απορρ?ψετε ? απενεργοποι?σετε τα cookies του διαδικτυακο? μα? τ?που, η λειτουργικ?τητα των ιστοσελ?δων ενδ?χεται εν μ?ρει να χαθε?. Επ?ση?, απενεργοποι?ντα? ?να cookie ? μια κατηγορ?α cookies, δεν διαγρ?φεται το cookie απ? το πρ?γραμμα περι?γηση?. Μια τ?τοια κ?νηση θα πρ?πει να γ?νει απ? εσ??, αλλ?ζοντα? τι? εσωτερικ?? λειτουργ?ε? του προγρ?μματο? περι?γηση? που χρησιμοποιε?τε .

4. Αλλαγ?? στην χρ?ση των cookies απ? εμ??
Κ?θε αλλαγ? τη? παρο?σα? Πολιτικ?? θα αναρτ?ται αμ?σω? εδ?. Ταυτ?χρονα θα υπ?ρχει ?νδειξη στην αρχικ? μα? ιστοσελ?δα που θα επισημα?νει την αλλαγ?.

5. Επικοινων?α
Ε?ν ?χετε οποιοδ?ποτε ερ?τημα σχετικ? με την παρο?σα Πολιτικ?, παρακαλο?με επικοινων?στε μαζ? μα?.

让人流水的小黄文1000字