Συχν?? Ερωτ?σει?

· Σε π?σο χρ?νο θα παραλ?βω τα προ??ντα τα οπο?α παραγγ?λνω σ?μερα?

  • Αν η παραγγελ?α σα? ολοκληρωθε? πριν απ? την 13:00 σ?μερα η παραγγελ?α θα σα? παραδοθε?:
   • Α?ριο (εφ?σον ε?ναι εργ?σιμη) μ?χρι την 18:00 αν παραλαμβ?νετε στην Αττικ? η στην πρωτε?ουσα των νομ?ν
   • Μεθα?ριο (εφ?σον ε?ναι εργ?σιμη) μ?χρι την 18:00 αν παραλαμβ?νετε σε ?λη την υπ?λοιπη Ελλ?δα .
  • Αν η παραγγελ?α σα? ολοκληρωθε? μετ? απ? την 13:00 σ?μερα η παραλαβ? τη? παραγγελ?α σα? θα γ?νει:
   • Την μεθαυριαν? ημ?ρα (εφ?σον ε?ναι εργ?σιμη) μ?χρι την 18:00 σε οποιαδ?ποτε π?λη τη? Ελλ?δο? και αν παραλαμβ?νετε.

· Αν το μ?γεθο? του υποδ?ματο? δεν ταιρι?ζει στο π?δι μου μπορ? να το αλλ?ξω? Και τι θα μου κοστ?σει αυτ??

Βεβα?ω? μπορε?τε να αλλ?ξετε το προ??ν το οπο?ο δεν σα? ταιρι?ζει ακολουθ?ντα? τα παρακ?τω β?ματα:

  • Μην δημιουργ?σετε καμ?α απολ?τω? φθορ? χρ?ση? στο προ??ν.
  • Τσεκ?ρετε στο ?ντυπο επιστροφ?? & αντικατ?σταση? το οπο?ο παραλ?βατε στην συσκευασ?α, την αιτ?α αντικατ?σταση?, και το επιθυμητ? ν?ο μ?γεθο? και καλ?στε την εταιρ?α ταχυμεταφορ?ν η οπο?α σα? παρ?δωσε την παραγγελ?α.
  • Θα χρειαστε? να του? δηλ?σετε τον αριθμ? παραγγελ?α? ο οπο?ο? αναγρ?φεται στο ?ντυπο επιστροφ?? και αντικατ?σταση?
  • Εκε?νοι θα παραλ?βουν το προ? επιστροφ? προ??ν με την συσκευασ?α του και το ?ντυπο επιστροφ?? και αντικατ?σταση?, και σε περ?που τρει? εργ?σιμε? ημ?ρε? θα παραλ?βετε το σωστ? μ?γεθο? για εσ??.
  • Σε περ?πτωση ?που το επιθυμητ? μ?γεθο? δεν ε?ναι διαθ?σιμο θα επικοινων?σουμε τηλεφωνικ? μαζ? σα? προκειμ?νου να σα? ενημερ?σουμε για τι? περαιτ?ρω εν?ργειε?.
  • Η ?δια διαδικασ?α αφορ? και την αντικατ?σταση τυχ?ν ελαττωματικο? προ??ντο?.
  • Εφ?σον η παραλαβ? τη? παραγγελ?α? σα? γ?νεται στην Ελλ?δα η διαδικασ?α επιστροφ?? γ?νεται, για μ?α φορ?, χωρ?? χρ?ωση. Απαρα?τητη προ?π?θεση αποτελε? η ?χι μικρ?τερη αξ?α του επιλεχθ?ντο? απ? εσ?? προ? αντικατ?σταση κωδικο?-προ??ντο? απ? την πρ?τη σα? επιλογ?.

  · Γιατ? επιβαρ?νομαι με 1,50€ στι? αγορ?? μου τι? οπο?ε? πληρ?νω με αντικαταβολ??

Οι εταιρε?ε? ταχυμεταφορ?ν λ?γω του ?τι εισπρ?ττουν, μεταφ?ρουν και αποδ?δουν τα χρ?ματα χρε?νουν υψηλ?τερο αντ?τιμο για την εκτ?λεση τη? υπηρεσ?α?. Η κατ?θεση στον τραπεζικ? λογαριασμ? και η πληρωμ? με κ?ρτα σα? απαλλ?σσουν απ? κ?θε επιβ?ρυνση αποστολ??, αρκε? το ?ψο? τη? παραγγελ?α? σα? να ε?ναι μεγαλ?τερο των 24,90€.

· Π?? μπορ? να μ?θω το αντ?στοιχο μ?γεθο? μου (μ?κο?) σε ?λλα συστ?ματα μ?τρηση??

Στο Dexim e-shop στη σελ?δα βο?θεια θα βρε?τε τον π?νακα αντιστο?χηση? μεγεθ?ν στον οπο?ο υπ?ρχουν οι αντιστοιχ?σει? σε ?λα τα συστ?ματα μ?τρηση?.

· Ε?ναι υποχρεωτικ? να κ?νω εγγραφ? ω? χρ?στη? για να αγορ?σω απ? το dexim e-shop?

Ε?ναι υποχρεωτικ? η εγγραφ? σα? ω? χρ?στη? προκειμ?νου να ολοκληρ?σετε την αγορ? σα?. Ε?ναι ?μω? σημαντικ? αφο? ?τσι θα μπορε?τε να:

  • Λαμβ?νετε ?λε? τι? πρ?σθετε? ενημερ?σει? για τι? προσφορ?? και τα ν?α προ??ντα μα?.
  • Θα μπορε?τε αν? π?σα στιγμ? να δε?τε την κατ?σταση (Status) τη? παραγγελ?α? σα? μπα?νοντα? στο Link ?Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ? εφ?σον ?χετε μπει ω? χρ?στη? (login), στο Dexim e-shop
  • Δεν θα χρει?ζεται να συμπληρ?νετε τα στοιχε?α χρ?ωση? και αποστολ?? (εφ?σον παραμ?νουν ?δια) κ?θε φορ? που επαν?ρχεστε για μια ν?α αγορ?.
  • Θα απολαμβ?νεται ?λα τα προν?μια του Loyalty club τη? Dexim the style company, που κατ? καιρο?? ισχ?ουν.
  • Θα ?χετε 10% επιπλ?ον ?κπτωση για τα ?δια προ??ντα & υπηρεσ?ε? ω? μ?λο?.
让人流水的小黄文1000字